Dorcas Winkel Investeringsfonds

Geplaatst op: 07-03-2018

In onze nieuwsbrieven kunt u de plannen lezen van Dorcas Ondernemers Regio West om in samenwerking met Dorcas Nederland een Dorcas winkel in de gemeente Katwijk te starten. Samen met meer dan duizend vrijwilligers beheert Dorcas Nederland 30 officiële winkels. Hier worden tweedehands goederen verkocht die niet geschikt zijn voor de hulpverlening in het buitenland, zoals boeken, speelgoed, spellen, serviesgoed, meubelen, enzovoort.

Dorcas Nederland heeft hiervoor een Winkel Investeringsfonds opgericht. Gerke Terpstra van Dorcas Nederland legt uit hoe een en ander in zijn werk gaat.

De verkoop in deze winkels financiert in belangrijke mate ons werk in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daarnaast dragen de Dorcas-winkels bij aan een circulaire economie. En bieden zij kansen voor duizenden mensen om zich als vrijwilliger in te zetten. Voor de komende jaren zien wij mogelijkheden om fors te groeien met het aantal Dorcas-winkels.

Cijfers

De opbrengsten van de Dorcas-winkels in Nederland zijn in 2017 gegroeid tot in totaal bruto 5,5 miljoen euro, exclusief btw. Hiervoor zijn door alle Dorcas-winkels samen 1,8 miljoen euro kosten gemaakt. Deze kosten bestaan voornamelijk uit huur van de Dorcas-winkels, energiekosten, autokosten en promotiekosten. De netto-opbrengst bedroeg in 2017 totaal ruim 3,6 miljoen euro. Buiten de genoemde netto-opbrengst worden er door Dorcas 277.000 euro indirecte kosten gemaakt, voornamelijk voor personeel om de Dorcas-winkels te begeleiden. Dorcas-winkels hebben zelf geen personeel in dienst. Elke winkel heeft een winkelbestuur dat net als het winkelpersoneel uit vrijwilligers bestaat. In totaal zijn er voor de Dorcas-winkels ruim 2.400 vrijwilligers.

Doel

Voor Dorcas is fondsenwerving door middel van winkels een bewezen strategie. Momenteel realiseren we uitbreiding door circa drie Dorcas-winkels per jaar te openen, maar ons doel is om er binnen vier jaar 19 Dorcas-winkels bij te hebben. Ook moeten verouderde bestaande Dorcas-winkels aangepast worden om de omzet te verbeteren. De gemiddelde nieuw te starten Dorcas-winkel heeft ongeveer tachtig vrijwilligers en een oppervlakte van 1.200 vierkante meter met een bruto-opbrengst van 240.000 euro (exclusief btw) per jaar na het eerste opstartjaar. De opstartkosten worden begroot op maximaal 80.000 euro per Dorcas-winkel, exclusief de indirecte Dorcas-kosten. Alle verkoop wordt nu nog gerealiseerd door gratis ontvangen goederen in de winkels te verkopen.

Om bovenstaand doel te verwezenlijken is veel geld nodig. Om geen geld te gebruiken dat is bedoeld voor werk onder de allerarmsten, is het Dorcas Winkel Investeringsfonds opgezet. Dit fonds wordt gebruikt om de benodigde investeringen te kunnen doen. Tegelijkertijd streven we naar betrokkenheid van deskundige ondernemers met kennis en advies om een professionaliseringsslag met de Dorcaswinkels mogelijk te maken.

Hoe werkt het Dorcas Winkel Investeringsfonds?

Het Dorcas Winkel Investeringsfonds werkt heel eenvoudig. De investeerders lenen geld aan Dorcas, op basis van een vastomlijnd investeringsplan. Het gaat dan om nieuwe Dorcaswinkels, revitalisering van kleinere bestaande Dorcas-winkels en het ombouwen van depots. De te lenen gelden, die een omvang hebben van 25.000 euro of meer, worden op een aparte bankrekening gestort.

Naarmate de investeringen plaatsvinden, worden de gelden van deze bankrekening vrijgegeven, om er zo zeker van te zijn dat de gelden alleen voor de beoogde doeleinden worden ingezet. De investeerders krijgen jaarlijks een overzicht van de verrichte investeringen en het bedrag van de nog niet bestede gelden die op de bankrekening staan gereserveerd. Eventueel kunnen investeerders in het fonds de te lenen bedragen in delen aan Dorcas beschikbaar stellen, naarmate de investeringen worden gerealiseerd.

De leningen in het Dorcas Winkel Investeringsfonds worden apart en inzichtelijk in de jaarrekening van Dorcas verantwoord. De leningen dragen een rente van drie procent per jaar over het openstaande en niet-afgeloste bedrag. De aflossing start één of drie jaar nadat het bedrag is geïnvesteerd en wordt dan in uiterlijk vier of zeven jaar voldaan. Er worden geen zekerheden verstrekt op de leningen. Dorcas heeft als professionele organisatie een CBF-keurmerk en een daarbij behorende verantwoorde financiële verslaglegging

Overzicht

In het volgende kostenoverzicht worden de te verwachten investeringen en kosten benoemd.

A. Kosten 21 nieuwe Dorcas-winkels in vier jaar

  • De investering voor het opzetten van één winkel is gemiddeld 65.000 euro, inclusief verbouwing, winkelinrichting en bestelbus.
  • Drie maanden huur als borg in verband met de opstart 15.000 euro.
  • Totale investering: 1.680.000 euro, waarvan in het eerste jaar 400.000 euro.

B. Kosten revitaliseren 10 bestaande Dorcas-winkels en depots in vier jaar

  • Investering opknappen en uitbreiden per Dorcas-winkel: 40.000 euro.
  • Totale investering: 400.000 euro, waarvan in het eerste jaar 100.000 euro.

C. Kosten voorraadcentrum en inkoop partijgoederen

  • Huur magazijn, personeel en vrachtwagens voor eigen transport bij bevoorrading Dorcas-winkels en aankoop van partijgoederen voor verkoop.
  • Investering logistiek en voorraad totaal 200.000 euro, waarvan in het eerste jaar 50.000 euro.

D. Indirecte kosten

  • Kosten personeel Dorcas Andijk uitbreiden van zes naar tien, inclusief kosten marketing, communicatie en financiële controle.
  • Jaarlijkse extra kosten: 200.000 euro, waarvan in het eerste jaar 50.000 euro.

Samenvatting

De investeringskosten hierboven geven een benodigde geldsom in het eerste jaar van 600.000 euro. Bij succes worden er in 2019 aanvullende leningen aangegaan. Uiteindelijk zal bij succes na vier jaar de netto-opbrengst van alle vijftig Dorcas-winkels gestegen zijn van drie miljoen euro naar in totaal zes miljoen euro.

Met uw lening van minimaal 25.000 euro draagt u bij aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Dat betekent concreet: samenwerken met impact!.

Is uw interesse gewekt? Of wilt u meer informatie. Dan kunt u contact opnemen met Gerke Terpstra van Dorcas Nederland. E-mail: info@dorcas.nl; telefoon: 0228-595900.

Informatie over gedeeltelijke kwijtschelding

Indien deelnemers aan het Dorcas Winkel Investeringsfonds gedurende de looptijd van de leningen een deel van de hoofdsom, of de rente die op de leningen rijpt, willen schenken aan Dorcas, dan kan dat fiscaal voordelig.

Dorcas is erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften aan Dorcas aftrekbaar zijn voor de belastingen, zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Het fiscale voordeel in de inkomstenbelasting kan maximaal het hoogste tarief van 52 procent zijn en kan nog verder worden verhoogd door de gift in de vorm van een periodieke gift te gieten, waarbij de giftgever toezegt om gedurende een periode van vijf jaar een vaste gift te geven.

Als de deelnemer aan het investeringsfonds vanuit een bv leent, dan geldt het voordeel van de belastingaftrekbaarheid van een gift eveneens. Wanneer de bv een deel van de hoofdsom of van de rente omzet in een gift, dat is deze aftrekbaar van de winst van de bv, tot een maximum van vijftig procent van de winst en een absoluut bedrag van 100.000 euro. Dus als de belastbare winst van de bv 50.000 euro bedraagt, dan kan een gift van maximaal 25.000 euro in aftrek komen op de winst, zodat er slechts een belastbaar bedrag overblijft van 25.000 euro waarover vennootschapsbelasting moet worden betaald.

Er was vaak discussie met de fiscus of de gift door de bv werd gedaan uit zakelijke motieven, of uit persoonlijke motieven van de aandeelhouder(s) van de bv. Die discussie is weggenomen door het besluit van de staatssecretaris, BLKB 2015/396M, waarin gezegd wordt dat de gift ook aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting, indien ‘die is ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder’.

Deze tekst uit deze brochure is in mei 2018 opgesteld en valt niet onder het toezicht van de AFM. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De af te sluiten leningovereenkomst is leidend.

Doneer nu!
Edwin-Onyancha-Dorcas-Kenia
Edwin Onyancha

Dorcas wil de armoede in Kenia aanpakken door het individu, de gemeenschap en de samenleving te betrekken bij de projecten

..... steun van bedrijven uit Nederland is hierbij van cruciaal belang.

Steun Dorcas ook!